QĐ quy hoạch Tp Nhơn trạch 323/TTg

Nội dung toàn văn Quyết định 323/TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 323/TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ ĐÔ THỊ MỚI NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị ban hành kèm theo Nghị định 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại tờ trình số 1400-TT/UBT ngày 8 tháng 5 năm 1996 và ý kiến của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại văn bản số 581BXD/KTQH ngày 9 tháng 5 năm 1996 về việc hình thành và phát triển đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch tổng thể đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tính chất đô thị: Xây dựng Nhơn Trạch thành một đô thị để phát triển công nghiệp, dịch vụ.

2. Quy mô đô thị từ nay đến năm 2020:

- Dân số: Dự kiến đến năm 2005 khoảng từ 100.000 và năm 2020 khoảng 500.000 người.

- Diện tích đất đai năm 2005 khoảng từ 2000 ha và 2020 khoảng 8000 ha.

3. Vị trí khu công nghiệp, trung tâm thành phố và nhà ở:

- Khu công nghiệp: Được bố trí tại khu Đông bắc (nằm trên phần đất dự kiến bố trí nhà máy lọc hoá dầu trước đây) gắn liền với cảng Thị Vải.

- Khu trung tâm thành phố được bố trí tại khu phía Nam, Tây nam nối liền khu vực gần sông Thị Vải ở phía Đông nam, với khu vực gần sông Đồng Nai ở phía Tây bắc.

Trung tâm thành phố được bố trí trên hành lang Đông nam - Tây bắc.

- Khu dân dụng: Tập trung phát triển lên khu vực phía Tây và phía Nam xung quanh khu trung tâm.

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai lập quy hoạch chi tiết xây dựng giai đoạn đến năm 2005 và trình duyệt các dự án xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch theo quy chế hiện hành.

Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Điều lệ quản lý xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện xây dựng theo quy hoạch tổng thể đã được duyệt.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, các Bộ trưởng: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

Tin Nổi Bật
TIN MỚI ĐĂNG

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web bds Zland

Hotline